KVALITETSPLAN VVS ISOLERING GS NORDIC AB

För att uppnå de kvar som ställs skall vi : 

 •  
 • Utforma egenkontroll för varje särskilt projekt
 • Utforma kvalitetsplan för varje särskilt projekt
 • Redovisa resultaten av vårt arbete
 • Engagera anställd personal för att uppnå våra mål
 • Kontrollera och täcka leveranserna till arbetsplatsen
 • Hålla arbetsplatsen ren
 • Bevaka leverantörers kvalitet och leveranssäkerhet
 • Hålla färdigställandetider utan att göra avkall på kvalitet
 • Samordna tidplan med samtliga medarbetare och leverantörer
 •  

Vi skall arbeta för att

 • Samtliga åtaganden, små som stora, utförs på ett fackmannamässigt och noggrant sätt
 • Krav och målsättning blir uppfyllda av såväl beställare som samhälle
 • Samtliga inom företaget tar ansvar insom sitt arbetsområde

MILJÖPLAN VVS ISOLERING GS NORDIC AB

För att minska vår miljöpåverkan och uppnå de krav som ställs skall vi:

 • Engagera anställd personal för att uppnå våra miljömål, utbilda och informera så att de, där det är möjligt, väljer de miljövänligaste alternativen
 • Välja material och produkter som minst påverkar miljön
 • Aktivt verka för att minska energi och materialförbrukning
 • Bidra till effektivt kretslopp genom källsortering
 • Aktivt tillse att miljöfarligt material deponeras på rätt sätt
 • Aktivt arbeta för att minimera mängden avfall från företaget
 • Följa aktuell lagstiftning på miljöområdet
 • Återvinna överblivet papper och emballage
 • Bevaka leverantörers och kunders miljöhänsyn
 • Prioritera leverantörer med miljövänliga alternativ
 • Kontinuerligt följa upp och initiera nya miljöplander